MapServer |lëshim| Dokumentacion

Note

The entire documentation is also available as a single PDF document PDF icon

Nëse po përmirësoni nga një version i mëparshem i MapServer, sigurohuni të rishikoni:ref:Guiden e Migrimit MapServer <migration>.

Dokumentacioni për versionet e mëparshme të MapServer mund të gjenden në Shkarko faqe.

Variabla Mjedisit

Fjalor